INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informační povinnost je realizována v rozsahu pokynů vyplývajících z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Následující informace jsou určeny cestovatelům, lidem provádějícím rezervace pro ostatní a zaměstnancům a spolupracovníkům společností, které plánují nebo navázaly spolupráci s eTravel nebo spřízněnými společnostmi.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Správcem vašich osobních údajů je ST Travel, s.r.o., Vinohradská 35/25, 120 00 Praha 2, +420 224 422 996, info@sttravel.cz.

II. Pověřenec pro ochranu osobních údajů je Martin Doupovec, tel. +420 224 422 996, info@sttravel.cz. Můžete se na něj obracet ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů a s využitím práv souvisejících se zpracováním údajů.

ÚČEL A ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

III. ST Travel, s.r.o. nabízí služby v oblasti prodeje cestovních služeb a cestovního managementu. Tyto služby poskytujeme přímo nebo prostřednictvím našich partnerů. Vaše osobní údaje tak mohou být zpracovávány v rámci následujících cílů:

1. Zprostředkování nabídky turistických služeb, provádění rezervací v rezervačních systémech, poskytování dat poskytovatelům služeb a subjektům účastnícím se rezervačního procesu, rozesílání zpráv, vyřizování reklamací. Údaje budou zpracovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, protože je to nezbytné pro plnění smlouvy, tzn. nákup služby nebo provedení nezbytných kroků před zakoupením služby.

2. Provádění marketingových činností. Údaje budou zpracovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, na základě oprávněného zájmu, který sleduje Správce. Oprávněným zájmem je v tomto případě prezentace nabídek produktů a služeb, ale pouze v případě, že jste již naším klientem nebo jste souhlasili se zasíláním obchodních informací e-mailem. Proti tomuto zpracování máte právo vznést námitku.

3. Obsluha našeho Call centra, obsluha tísňové linky, generování hlášení o prodeji, evidence a zúčtování tržeb, zamezení zneužívání služeb a jejich zkvalitňování, služba odstoupení od smlouvy, administrativní účely. Údaje budou zpracovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, na základě oprávněného zájmu, který sleduje Správce. Oprávněným zájmem je v tomto případě využívání IT infrastruktury k poskytování služeb, poskytování poprodejních služeb, vypořádání prodaných služeb a široce chápané řízení prodeje. Proti každému z těchto zpracování máte právo vznést námitku.

4. Implementace směrnic pověřených složek státní správy. Údaje budou zpracovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR zákonná povinnost uložená Správci.

5. Ochrana vašeho (nebo jiných) zdraví, života a majetku v případě nouze na cestách. Údaje budou zpracovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR.

6. Realizace věrnostních programů, vlastních i poskytovatelů služeb“. Údaje budou zpracovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, váš souhlas vyjádřený přímo nebo jednoznačnou kladnou akcí nebo znamená souhlas.

7. Navázání spolupráce mezi ST Travel a společností, kterou zastupujete, korespondence v rámci již navázané spolupráce. Údaje budou zpracovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f), tedy na základě oprávněného zájmu Správce. Právním zájmem je v tomto případě navázání a vedení obchodních vztahů. Proti tomuto zpracování máte právo vznést námitku.

8. Předání osobních údajů dceřiné společnosti - eTravel Services Sp. z o.o. Údaje budou zpracovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f), tedy na základě oprávněného zájmu Správce. Právním zájmem je v tomto případě optimalizace prodejních procesů služeb prostřednictvím specializovaných útvarů organizace. Proti tomuto zpracování máte právo vznést námitku.

PŘÍJEMCI DAT

IV. Příjemci osobních údajů, které Správce poskytuje nebo svěřuje, jsou třetí osoby v rámci kategorií příjemců jako cestovní kanceláře a dodavatelé, letecké společnosti, hotelové řetězce, hotely, autopůjčovny, poskytovatelé železničních služeb, rejdaři, společnosti poskytující služby osobní dopravy, pojišťovny, poskytovatelé rezervačních systémů, poskytovatelé IT služeb, zprostředkovatelé víz, finanční instituce zabývající se zpracováním plateb, společnosti zabývající se archivací či likvidací dokumentů, dceřiné společnosti kapitálové skupiny eTravel a pověřené složky státní správy.

V. Osobní údaje budou předány do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím (mimo Evropský hospodářský prostor), pokud je to nutné k dosažení účelu zpracování.

UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ A PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

VI. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu, po kterou budou naplněny účely zpracování. Po tomto datu budou smazány nebo anonymizovány (zašifrovány způsobem, který znemožňuje identifikaci vlastníka dat). Údaje mohou být zpracovány po ukončení služeb, ale pouze v případě, že to povolují nebo vyžadují platné právní předpisy, např. zpracování pro účely fakturace nebo vyřizování reklamací.

VII. Máte právo na přístup k osobním údajům, požadovat jejich opravu, odstranění nebo omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů.

VIII. Máte právo odvolat svůj předchozí souhlas se zpracováním osobních údajů.

IX. Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu.

ZDROJ, ZE KTERÉHO SE ÚDAJE ZÍSKÁVAJÍ, A JEHO DOBROVOLNÉ POSKYTOVÁNÍ

X. Správce získal osobní údaje přímo od subjektu údajů, od třetí strany (např. když rezervaci neprovádí cestující), automaticky prostřednictvím našich webových stránek.

XI. Poskytnutí údajů je dobrovolné. V případě nákupu turistických služeb je však poskytnutí osobních údajů ST Travel předpokladem pro realizaci objednávky. V případě neobdržení osobních údajů není Správce schopen objednávku vyřídit.